بازی UFC Undisputed 2011

OS: Microsoft Windows XP /Vista / 7
Cpu: Pentium 4 Core 2 Duo E7400 MHz Minimum
Ram: 2 GB
Video Cards: GF-9500 256×512 MB Minimum
DirectX: Microsoft DirectX 9.0
Hard Drive: 2 GB

 دانلود بازی          

 رمز: www.ir-dl.com

 به اشتراک گذاشته شده توسط : دانلود رایگان